Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Sprawozdanie z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prochowice

Prochowice, 29.09.2017 r.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania pn:

 

„Realizacja programu w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Prochowice”

 

 

Zadanie realizowane jest w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice. Azbest to grupa wielu różnych minerałów w formie włóknistej. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2014 r. odpady oznaczają każda substancję lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. W przypadku materiałów azbestowych przytoczona powyżej definicja wypełnia się każdorazowo po ich zdemontowaniu, gdyż ze względu na całkowity zakaz stosowania azbestu materiały takie nie mogą być ponownie wykorzystane w innym miejscu, a więc ich posiadacz zobowiązany jest do ich pozbycia się. Ponadto ze względu na określoną przepisami datę całkowitej likwidacji azbestu w Polsce, wszyscy posiadacze wyrobów zawierających ten związek chemiczny zostali zobligowani do pozbycia się azbestu nie później niż w 2032 r., czyli również na tej podstawie zaliczać go należy do odpadów. Ze względu na bardzo szkodliwe właściwości azbestu, odpady go zawierające należą do grupy substancji niebezpiecznych. Na terenie Gminy Prochowice są to głównie płyty azbestowo-cementowe faliste stosowane w budownictwie zlokalizowane na dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, a także składowane na terenie nieruchomości płyty, zdemontowane wcześniej z dachów budynków. Na podstawie „programu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Prochowice” z roku 2011 oraz przeprowadzonych przez właścicieli budynków ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wnioskować można, iż na terenie gminy ilość uszkodzonych wyrobów azbestowych jest bardzo duża, są to głównie rysy, odpryski, załamania, a w niektórych przypadkach również duże uszkodzenia powierzchni i naruszenie struktury włókien. Wyroby te pozostające na dachach narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych, co powoduje dalsze ich uszkodzenia, a w efekcie zwiększenie agresywności pyłów i włókien, które przedostają się do układu oddechowego wraz z wdychanym powietrzem. Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynika z nagromadzenia na obszarze całej gminy różnego typu materiałów zawierających azbest, w tym stosunkowo duże ilości najbardziej groźnego dla zdrowia azbestu niebieskiego. Wdychając powietrze z włóknami azbestu zwiększa się ryzyko chorób azbestozależnych. Należy pamiętać, że szczególnie narażone są dzieci i młodzież, gdzie głównym skutkiem zdrowotnym, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej. W zależności od poziomu ekspozycji może być również obserwowany wzrost ryzyka raka płuc, zapalenia oskrzeli oraz zmiany skórne.

W roku 2017 z terenu Gminy Prochowice usunięto 14,59 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska azbest zalicza się do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Z uszkodzonych powierzchni dachów włókna azbestu powodują zanieczyszczenie atmosfery mogą przedostawać się również do wód oraz ścieków.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbyło się  poprzez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę, który posiada stosowne do tego celu uprawnienia. Zadanie realizowane było w okresie od 30.06.2017 r. do 07.08.2017 r. Unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z jednej nieruchomości. Realizacja powyższego zadania została wsparta finansowo dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 7 199 ,50 zł, 

Usunięcie nawet takiej ilości wyrobów zawierających azbest ograniczy ich masę występującą  na terenie gminy, a tym samym przyczyni się  poprawy jakości środowiska naturalnego oraz zmniejszy ryzyko zachorowań

  

 
informacje wprowadził:Administrator
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 12 Października 2017 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 3847013