Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości w 2019r.

1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r.poz.1023, 1529,1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09od 1 m2 powierzchni,

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym – 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

UCHWAŁA NR LVI/345/2018  RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 16 października 2018r.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  ogłoszona w

Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2018r. poz. 5324,

oraz UCHWAŁA NR LVII/348/2018  RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 29 października 2018r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2018r. poz. 5583.


Stawki podatku od nieruchomości w 2018r.

 

1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych – 4,60 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r.poz.1023, 1529,1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04od 1 m2 powierzchni,

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

UCHWAŁA NR XLIII/257/2017  RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 29 listopada 2017 r.      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  ogłoszona w

Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 5257

 


Zwolnienia i ulgi - pomoc publiczna na nową inwestycję


Stawki podatku od nieruchomości w 2017r.

 

1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie

nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem

siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

f) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/2016 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (DZ.URZ. WOJEW. DOLNOŚLĄSKIEGO  z dnia 4 listopada 2016 r. poz. 4893).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

od osób fizycznych:

podatek płatny  w czterech ratach : do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada - w kasie Urzędu , na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028  w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice lub na terenie wiejskim u inkasenta

od osób prawnych:

podatek płatny (w pełnych złotych) w ratach jako 1/12 należnego podatku od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028  w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice lub w innym Banku

Deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).


Stawki podatku od nieruchomości w 2016r.

1.od gruntów :
a / związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez     względ u na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów     i budynków  od 1 m2 powierzchni  0,85 zł
b / pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne      lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł  
c /od gruntów pozostałych od 1 m2 powierzchni   0,30 zł
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – od 1 m2 powierzchni – 3,00 zł  

2. od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych  od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,70 zł  
b / związanych z prowadzeniem  działalności      gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych      lub ich części zajętych na prowadzenie działalności      gospodarczej  od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,86 zł  
c / zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej  10,68 zł  
 d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej  4,65 zł
e / pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej   6,10 zł 

3. od budowli  2 % ich wartości -  
( Uchwała nr XVI/77/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości )

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości  
od osób fizycznych:
podatek płatny  w czterech ratach : do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada - w kasie Urzędu , na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028  w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice lub na terenie wiejskim u inkasenta

od osób prawnych:
podatek płatny (w pełnych złotych) w ratach jako 1/12 należnego podatku od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice nr 90 8669 0001 0341 3597 2000 0028  w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice lub w innym Banku

Deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).


INTREPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO


Stawki podatku od nieruchomości na 2015r.

Rada Miasta i Gminy Prochowice nie podjęła nowej uchwały na 2015 i nadal obowiązują stawki z uchwały nr XLII/243/2013

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-06-18 13:56:24
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-11-28 14:35:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254503