Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Opłaty od posiadania psów

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW 

 

Uchwałą Nr XVI/91/2007 Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 5 grudnia 2007r w sprawie opłaty od posiadania psów

wprowadza sie na terenie miasta i gminy Prochowice opłatę od posiadania psów w wysokości

20 zł od jednego psa oraz 20 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę

fizyczną.

W/w opłata obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

 

 

 


ZASADY USTALANIA I POBORU ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI

 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego ,

a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie , w terminie 14 dni od

dnia powstania tego obowiązku (tj. od czasu wejścia w posiadanie psa).

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku

podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w

którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

 

2.  Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten

obowiązek.

 

3. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta i Gminy Prochowice nr  

90 8669 0001 0341 3597 2000 0028 w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział Prochowice,

w kasie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice lub w drodze inkasa. 

ZWOLNIENIA Z PODATKU

 

1. Zwolnienie na podstawie uchwały Rady:

 

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami. - § 4 Uchwały Nr XVI/91/2007 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 grudnia 2007r w sprawie opłaty od posiadania psów- ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 306, poz.4193 z 28 grudnia 2007 r.

 

2. Zwolnienia ustawowe:

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz  

    innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów

    międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu

    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o

    rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu

    posiadania jednego psa;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu

    posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż

    dwóch

Podstawa prawna: art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 Nr 121, poz.844 ze zm).


 
informacje udostępnił:Bolesław Demecki
data udostępnienia: 2008-01-11 11:31:44
ostatnia modyfikacja: Bolesław Demecki 2009-01-05 09:56:19 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254469