Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje ogólne o gminie:
Zamierzenia organów: uchwałodawczego i wykonawczego

Zamierzenia Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz Burmistrza Miasta i Gminy wyznacza art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem w szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oaz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.


Dokumentami urzędowymi, które wyznaczają konkretne zadania do realizacji lub planują , porządkują , wytyczają kierunki działalności organów gminy są w szczególności:

 • Roczne budżety Miasta i Gminy
 • Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Prochowice
 • Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice
 • Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice
 • Wieloletni plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Prochowice
 • Plan pracy Rady
 • Plany Komisji Rady
 • Plan operacyjny ochrony przed powodzią
 • Plan reagowania


 
informacje udostępnił:Bolesław Demecki
data udostępnienia: 2008-01-10 10:30:20
ostatnia modyfikacja: Bolesław Demecki 2008-01-10 11:45:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254492