Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Informacje ogólne o gminie:
Status prawny Gminy Prochowice

Uchwała Nr LVI/344/2018 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 pażdziernika 2018r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prochowice


Gmina Prochowice jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, nie zastrzeżone dla innych jednostek. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm) - stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum, w wyborach oraz przez swe organy.

Zadania samorządu na szczeblu gminy regulują dwa artykuły: 6 i 7 w/w ustawy:

Art. 6 ust.1 mówi że „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”
Art. 7 ust. 1 mówi, że „ zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań gminy”.
  • Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  • Gmina z mocy prawa posiada osobowość prawną, i jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
  • O ustroju gminy stanowi statut uchwalany przez radę.
  • Siedzibą organów gminy jest miasto Prochowice.
  • Teren gminy obejmuje 103 km2 powierzchni.


W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. Urząd jako jedna z jednostek organizacyjnych Gminy stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Miasta i Gminy, przy pomocy którego wykonywane są zadania:

  • własne gminy określone w art. 7 ustawy samorządowej
  • zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 8 ustawy samorządowej

Zadania realizowane przy pomocy Urzędu obejmują zatem zadania związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej jak i zadania zaliczane do materialnego prawa administracyjnego, regulującego różne dziedziny działania administracji publicznej jak np. prawo budowlane, wodne, mieszkaniowe, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, aktów stanu cywilnego itd.


Formę organizacyjno-prawną Urzędu jako jednostki budżetowej określa ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) a uszczegóławia rozporządzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy pszekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną. (Dz.U. Nr 116, poz. 723 z późn. zm.).


 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2008-01-10 10:27:58
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-11-02 09:51:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254644