Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Ogłoszenia 2018

Data wystawienia: 27.12.2018r.
Status: aktualne

Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby wyposażenia pracowni w szkołach na terenie miasta i gminy Prochowice - „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu”

Załaczniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego
3. Załącznik do Formularz ofertowego
4. Formularz ofertowy

5. Zapytanie i odpowiedź
6. Zawiadomienie o wyborze oferty
7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 12.12.2018r.
Status: aktualne

Usługa szkoleniowa – realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu”

Załaczniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Zał. Nr 1 - Projekt umowy.pdf
3. Formularz Nr 1 - wzór oferta
4. Formularz Nr 2 - wykaz doświadczenia
5. Formularz Nr 3 - zobowiązanie
6. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


Data wystawienia: 19.10.2018r.
Status: aktualne

Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,- PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Załaczniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. Nr 1 - Przedmiot umowy
4. Zał. Nr 2
5. Formularze
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
7. Pytania i odpowiedzi
8. Zawiadomienie


Data wystawienia: 12.10.2018r.
Status: aktualne

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019

Załaczniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. Nr 1 do SIWZ - Projekt umowy
4. Formularze nr 1, 2 i 3 do SIWZ
5. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 08.10.2018r.
Status: aktualne

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Zakup i dostawę nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz z wodomierzami do wody zimnej

Załaczniki:
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
3. SIWZ
4. załącznik 5 - dokumenty Zamawiającego
5. Załącznik nr 1
6. Załącznik nr 2
7. załącznik nr 3 wykaz dostaw
8. załącznik nr 4 umowa

9. Zapytania i odpowiedzi
10. Zapytania i odpowiedzi nr 2
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Data wystawienia: 20.09.2018r.
Status: aktualne

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Zakup i dostawę nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz z wodomierzami do wody zimnej

Załaczniki:
1. ogłoszenie o zamówieniu
2. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
3. SIWZ
4. załącznik 5 - dokumenty Zamawiającego
5. Załącznik nr 1
6. Załącznik nr 2
7. załącznik nr 3 wykaz dostaw
8. załącznik nr 4 umowa
9. Zapytania i odpowiedzi
10. Zapytania i odpowiedzi nr 2
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
12. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Data wystawienia: 29.08.2018r.
Status: zakończone

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 104568D wraz z korektą zjazdu na drogę powiatową nr 2179D w Kawicach.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia do 30 000 euro (bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał.1 Dokumentacja +STWiOR
3. Zał.2 Projekt umowy
4. Zał.3 Formularze

5. Protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 21.08.2018r.
Status: zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach – ETAP III.

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ tom I i II   

    -  Instrukcja dla wykonawców

    -  Istotne dla stron postanowienia umowy    

3. SIWZ tom III – dokumentacja

    -  Projekty budowlane szt.2

    -  Projekt wykonawczy

    -  Przedmiar robót

    -  Specyfikacje techniczne (STWiOR)

    -  Decyzje pozwoleń na budowę

4. Formularze

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Data wystawienia: 20.07.2018r.
Status: aktualne

Budowa miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców wsi Mierzowice

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SWIZ
3. Zał. Nr 1 - Projekt budowlany
4. Zał. Nr 2 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 3 - STWiORB
6. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
7. Formularze

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


Data wystawienia: 29.06.2018r.
Status: aktualne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu drogi gminnej

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ+ formularze (załączniki 1.1,1.2 i 1.3)
3. Przedmiar robót (załącznik 1.4)
4. PB rysunki - (załączniki 1.5.2.1,1.5.2.2,1.5.2.3 i 1.5.2.4)
5. STWiORB
6. SOR - (załącznik 5.1,5.2 i 5.3)

7. Zawiadomienie


Data wystawienia: 21.06.2018r.
Status: aktualne

Zapytanie ofertowe w zakresie usuwania azbestu

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy

4. Protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 19.06.2018r.
Status: aktualne

Przebudowa ul. Sienkiewicza w Prochowicach

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał.1 Projekt budowlany
4. Zał.2 Przedmiar robót
5. Zał.3 STWiORB
6. Zał.4 Projekt umowy
7. Zał.5 Projekt stałej organizacji ruchu
8. Zał. 6 Kosztorys ofertowy (ślepy)
9. Rysunki
10. Formularze

11. Zawiadomienie


Data wystawienia: 14.06.2018r.
Status: aktualne

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Prochowicach

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał.1 Projekt budowlany
4. Zał.2 Przedmiar robót
5. Zał.3 STWiORB
6. Zał.4 Projekt umowy
7. Zał.5 Projekt stałej organizacji ruchu
8. Rysunki
9. Formularze

10. Zawiadomienie


Data wystawienia: 30.05.2018r.
Status: aktualne

Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,- PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Załączniki:
1. Ogłoszenie
2. Dokumentacja część 1
3. Dokumentacja część 2
4. Pytania i odpowiedzi I
5. Pytania i odpowiedzi II
6. Pytania i odpowiedzi III
7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
8. Pytania i odpowiedzi IV
9. Pytania i odpowiedzi V 

UCHWAŁA RIO

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 21.05.2018r.
Status: zakończone

„Przebudowa drogi gminnej – budowa parkingu w pasie ul. T. Kościuszki w Prochowicach”.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia do 30 000 euro (bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał.1 Dokumentacja z przedmiarem
3. Zał.2 Projekt umowy
4. Zał.3 Formularz oferty + Oświadczenie wykonawcy

5. Protokół z wyboru oferty


Data wystawienia: 07.05.2018r.
Status: aktualne

Dostawa tablicy informacyjnej i pamiątkowej projektu pn. „Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na budynki mieszkalne wielorodzinne i usługowe przy ul. Kochanowskiego 32, 34, 34a w Prochowicach

Zapytanie ofertowe dla zamówienia do 30 000 euro (bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tablic
3. Załącznik nr 2 Wzór umowy
4. Formularz ofertowy

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data wystawienia: 19.04.2018r.
Status: zakończone

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

Załącznik:
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ tom I i II
3. SIWZ tom III cz.1 z 4
-PROJEKT BUDOWLANY
-PROJEKT WYKONAWCZY
4. SIWZ tom III cz.2 z 4 - PRZEDMIARY ROBÓT (wg branż)
5. SIWZ tom III cz.3 z 4 - STWiOR (wg branż)
6. SIWZ tom III cz.4 z 4 -UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ
7. FORMULARZE.docx

8. PYTANIE-ODPOWIEDŹ 30.04.2018

9. INFO Z OTWARCIA OFERT 15.05.2018

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 22.05.2018


Data wystawienia: 27.03.2018r.
Status: aktualne

Remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Niepodległości oraz chodników w ciągu ul. Warszawskiej, Średniej, Młyńskiej i Krakowskiej w Prochowicach

Załącznik:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zał. Nr 1 - Przedmiary robót
4.Zał Nr 2 - STWiORB
5.Zał. Nr 3 - Projekty organizacji ruchu
6. Zał. nr 4 do SIWZ - Umowa
7. Pomocne kosztorysy ofertowe
8. Formularze

9. Zapytania do SIWZ
10. Odpowiedź na zapytania do SIWZ

11. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 15.03.2018
Status: zakończone
Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu".
Zapytanie ofertowe dla zamówienia do 30 000 euro (bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)

Załącznik:
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Wyciąg z Projektu budowlanego -zał. nr 1
3. Projekt umowy - zał. 2
4. Formularze - zał. 3-6
5. Formularze – zał. 3-6 (format .docx)

6. Protokół z wyboru


Data wystawienia: 20.02.2018
Status: zakończone

"Przebudowa z rozbudową budynków po byłej przychodni zdrowia w Prochowicach na cele mieszkaniowe i usługi socjalne z zagospodarowaniem terenu".

 Załącznik:
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ cz.1 z 4
- PB - arch-konst
- PB - inst.sanit
4. Załączniki do SIWZ cz.2 z 4
- PRZEDMIARY ROBÓT ( bud.32, bud.34, bud.34a, ZT)
- PW - inst.elektr.
5. Załączniki do SIWZ cz.3 z 4
- PW - inst.sanit.
- PW - konstrukcja
6. Załączniki do SIWZ cz.4 z 4
- PB - inst.elektrycz.
- STWiOR (ST.Budynki ST.ZT)
7. FORMULARZE
8. Pozwolenie na budowę
9. PYTANIE-ODPOWIEDŹ 05.03.2018
- Przedmiary ATH
10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Data wystawienia: 07.02.2018r.
Status: aktualne

Pielęgnacja parku w Prochowicach w roku 2018

Załącznik:
1.Zapytanie ofertowe 
- załącznik do zapytania (instrukcja)
- projekt umowy do akceptacji
2. Formularz ofertowy w edytowalnej wersji

Protokół z wyboru oferty

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2018-02-07 19:50:55
ostatnia modyfikacja: Administrator 2019-01-09 14:54:36 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254453