Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia publiczne:
Ogłoszenia 2017


Data wystawienia: 26.10.2017 r.
Status: aktualne

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018.

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. Nr do SIWZ Projekt umowy
4. Formularze nr 1, 2 i 3 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 04.10.2017 r.
Status: zakończone

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach – etap I

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. 271.4.2017 SIWZ tom I i II
3. Formularze
4. Dokumentacja z przedmiarami – tom III SIWZ

5. WYJAŚNIENIE SIWZ 16.10.2017 pytanie-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.10.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 26.10.2017


Data wystawienia: 14.09.2017 r.
Status: zakończone

Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego uterenowionego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń ekologicznych dla jednostki OSP w Prochowicach

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki i formularze do SIWZ

4. Pytania - odpowiedzi z dnia 19.09.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 12.09.2017 r.
Status: aktualne

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na "Wykonanie otworów studziennych nr 2 i 3 eksploatujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w miejscowości Lisowice"

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zał. Nr 1 i 2
4. Zał. Nr 3 - dok. zamawiającego
5. Zał. Nr 4 - Projekt
6. Zał. Nr 5 - Przedmiar robót
7. Zał. Nr 6 - STWiORG
8. Zał. Nr 7 - Umowa
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 06.09.2017 r.
Status: zakończone

Udzielenie dla Gminy Prochowice kredytu długoterminowego w kwocie 3 400 000,- PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze do SIWZ
4. Zał. Nr 1 - Przedmiot zamówienia
5. Zał. Nr 2 do SIWZ Informacje

- Odpowiedź na zapytania 
Zaświadczenie - Burmistrz

- Odpowiedź na zapytania nr 2

- Odpowiedź na zapytania nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 28.08.2017 r.
Status: zakończone

Wykonanie otworów studziennych nr 2 i 3 eksploatujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych w miejscowości Lisowice

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zał. Nr 1 i 2
4. Zał. Nr 3 - dok. zamawiającego
5. Zał. Nr 4 - Projekt
6. Zał. Nr 5 - Przedmiar robót
7. Zał. Nr 6 - STWiORG
8. Zał. Nr 7 - Umowa
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 01.08.2017 r.
Status: zakończone

„Remont nawierzchni drogi ul. M.R. Żymierskiego w Prochowicach."

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze do SIWZ
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Projekt organizacji ruchu
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy

8. Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 06.07.2017 r.
Status: zakończone

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na budowę pompowni wody w Prochowicach dla Osiedla Górka Legnicka.

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki nr 1 i 2
4. Zał. Nr 3 - dok. zamawiającego
5. Zał. Nr 4 -Projekt budowlany
6. Zał. Nr 5 - Przedmiar
7. Zał. Nr 6 - STWIORB
7. Zał. Nr 7 - Umowa

8. Pytania i odpowiedzi
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10. Zmiana zapisu w SIWZ

11. Otwarcie ofert
12. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 05.07.2017 r.
Status: zakończone

Remont dróg gminnych w miejscowościach Szczedrzykowice i Rogów Legnicki - dojazdowych do gruntów rolnych.

Załącznik:
1. Ogłoszenie
Ogłoszenie nr 104306-2017 z dn. 05-07-2017 omyłkowo zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie nr 545849-N-2017 z dn. 06-07-2017

2. SIWZ
 - Formularze ofertowe
 - Wzór umowy
3. SST Szczedrzykowice i Rogów
4. PRD + PB - Rogów Legnicki
5. PRD + PB - Szczedrzykowice
6. Stała organizacja ruchu Szczedrzykowice
7. Stała organizacja ruchu Szczedrzykowice

8. Zbiorcze zestawienie ofert
9. Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 20.06.2017 r.
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice

Załącznik:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 14.06.2017 r.
Status: zakończone

Remont dróg gminnych w miejscowościach Szczedrzykowice i Rogów Legnicki - dojazdowych do gruntów rolnych.

Załącznik:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Formularze ofertowe
4. Wzór umowy
5. SST Szczedrzykowice i Rogów
6. Przedmiary
7. PB - Rogów Legnicki
8. PB - Szczedrzykowice
9. Stała organizacja ruchu Rogów Legnicki i Szczedrzykowice

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 12.06.2017 r.
Status: zakończone

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego w opcji wykupu używanego pojazdu dwufunkcyjnego do czyszczenia i udrażniania sieci i przewodów kanalizacyjnych

Załącznik:
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załączniki nr 1 i 2 w formie edytowalnej
4. Załącznik nr 3

5. Pytania i odpowiedzi nr 1
6. Pytania i odpowiedzi nr 2

Otwarcie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 08.06.2017 r.
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe - Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym parku w Prochowicach

Załącznik:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej


Data wystawienia: 08.06.2017 r.
Status: zakończone

Zapytanie ofertowe - Edukacyjne wydawnictwa ekologiczne prezentujace walory przyrodnicze zrewitalizowanego parku w Prochowicach

Załącznik:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej


Data wystawienia: 08.06.2017 r.
Status: Unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta

Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prochowice

Załącznik:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego


Data wystawienia: 07.06.2017 r.
Status: zakończone

II przetarg Remont nawierzchni drogi ul. M.R. Żymierskiego w Prochowicach.

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Projekt organizacji ruchu
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 07.06.2017 r.
Status: zakończone

II przetarg na Remont nawierzchni chodników ul. Śląskiej w Prochowicach.

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Projekt organizacji ruchu
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 10.05.2017 r.
Status: zakończone

„Przebudowa płyty boiska i uzupełnienie wyposażenia sportowego boiska w Szczedrzykowicach"

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze do SIWZ
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Mapa i rysunki
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
8. Zał. Nr 5 Przekrój rowu drenarskiego
9. NOWY ZMIENIONY FORMULARZ
10.
Zapytania i odpowiedzi
11. Zapytania i odpowiedzi II
12.
Zapytania i odpowiedzi III
13.
Zapytania i odpowiedzi IV

Zawiadomienie o wyborze oferty


Data wystawienia: 09.05.2017 r.
Status: zakończone

„Remont nawierzchni drogi ul. M.R. Żymierskiego."

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze do SIWZ
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Projekt organizacji ruchu
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
8. NOWY ZMIENIONY FORMULARZ
9.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 09.05.2017 r.
Status: zakończone

„Remont nawierzchni chodnika w ul. Śląskiej w Prochowicach."

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Formularze nr 1, 2 i 3 do SIWZ
4. Zał. Nr 1 - Przedmiar robót
5. Zał. Nr 2 - STWiORB
6. Zał. Nr 3 - Projekt organizacji ruchu
7. Zał. Nr 4 - Projekt umowy
8. NOWY ZMIENIONY FORMULARZ
9. Zapytania i odpowiedzi
10.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data wystawienia: 10.04.2017 r.
Status: zakończone

„Przebudowa pomieszczeń kompleksu toalet w Szkole Podstawowej przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach "

Załącznik:
1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. 271.2.2017 SIWZ tom I i II
3. FORMULARZE
4. DOKUMENTACJA – tom III SIWZ
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Data wystawienia: 29.03.2017 r.
Status: aktualne

„Pielęgnacja zabytkowego parku w Prochowicach"

Załącznik:
1.Zapytanie ofertowe
2. Załącznik
3. Formularz


Data wystawienia: 31.01.2017 r.
Status: zakończone

„Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej nr 104587D wraz z infrastrukturą techniczną w drodze”

Załącznik:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. 271.1.2017 SIWZ tom I i II
3. FORMULARZE
4. DOKUMENTACJA – tom III SIWZ
5. WYJAŚNIENIE SIWZ 08_02_2017
6. WYJAŚNIENIE SIWZ 09_02_2017
7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2017-01-31 14:25:35
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-11-07 10:22:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254426