Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego

Prochowice dnia 29.06.2016r.

FN.3120.5.104.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
przepisów prawa podatkowego w zakresie zaistniałego stanu faktycznego

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice działając na podstawie art. 14j § 1, art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika -Województwa Dolnośląskiego z dnia 03.07.2015 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania budowli, które nastąpi jedynie wówczas gdy budowla będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie w posiadaniu przedsiębiorcy oraz po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oceny zaskarżonej interpretacji indywidualnej (na podstawie art.146 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016r. Sygn. akt I SA/Wr 50/16 - uznaje stanowisko strony za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wojewódzki sąd administracyjny, wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2016r. w Wydziale I sprawy ze skargi Województwa Dolnośląskiego na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 września 2015r. nr FN.3120.5.102.2015 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną w przedmiocie podatku od nieruchomości w sprawie z dnia 03 lipca 2015 r. na wniosek Województwa Dolnośląskiego o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości dotyczącego Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Wyrok uprawomocnił się. Odpis orzeczenia Sądu został doręczony organowi podatkowemu w dniu 7 czerwca 2016r. Organ podatkowy uwzględnia wskazania i wytyczne sądu i wydaje kolejną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości dla Województwa Dolnośląskiego, które zakończyło prace przy budowie kluczowego dla Województwa Dolnośląskiego projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa sieci szkieletowej”. Projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Efektem jego realizacji jest wybudowana na terenie Województwa Dolnośląskiego szerokopasmowa sieć teleinformatyczna, której celem jest likwidacja wykluczenia informacyjnego, a w szczególności umożliwienie mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa korzystanie z konkurencyjnych usług teleinformatycznych oraz multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Wybudowana Sieć Szerokopasmowa (DSS) ma w założeniu przyspieszenie społecznego i ekonomicznego rozwoju województwa dolnośląskiego, w tym Gminy Kunice. Dostęp do usług szerokopasmowych z sieci DSS zostanie uruchomiony za pośrednictwem lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Za zawieranie umów z tymi operatorami, na warunkach zatwierdzonych przez UKE, odpowiedzialny będzie Operator Infrastruktury wybrany przez Województwo Dolnośląskie. Województwo Dolnośląskie pozostanie właścicielem Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przez cały okres jej eksploatacji i za pośrednictwem Operatora Infrastruktury będzie dostarczać sieć telekomunikacyjną i zapewniać dostęp do Infrastruktury telekomunikacyjnej. Działalność Województwa w zakresie telekomunikacji będzie wykonywana zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., poz. 675 ze zm.), na mocy Uchwały Nr XXII/553/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.05.2012 roku. Województwo Dolnośląskie uzyskało wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji niebędącą działalnością gospodarczą, potwierdzone Zaświadczeniem znak OWR-WKT-6003-4/12 o wpisie do rejestru jednostek samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji z dnia 29.05.2012. W opisanym stanie faktycznym Województwo Dolnośląskie wnioskowało o wydanie interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości, dotyczącej następującej kwestii: Czy Województwo Dolnośląskie zobowiązane jest opłacać podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wybudowanych przez Województwo w związku z realizacją projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”?

Stanowisko podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku
Według wnioskodawcy w kontekście przedstawionego w piśmie z dnia 03 lipca 2015 r. stanu faktycznego zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Odnośnie sieci telekomunikacyjnych przyjmuje się, że są to obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które nie mają cech budynku, a przez to są budowlami. Z dniem 17 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., poz. 675 ze zm.) Na jej mocy zmieniono (art. 65) brzmienie art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane przez umieszczenie w nim nowego rodzaju budowli, a mianowicie „obiektu liniowego”. Obiekt ten dodatkowo zdefiniowano w art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane. Jest nim obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Na gruncie powyższych definicji należy stwierdzić, że rurociągi teletechniczne Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, jako obiekt liniowy, zalicza się do budowli, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Nie każda jednak budowla, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ale tylko „związana z prowadzeniem działalności gospodarczej”, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. „Zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowla związana z prowadzeniem działalności gospodarczej to budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy, chyba że nie jest i nie może być wykorzystywana do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Budowlą związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musi już być taka, która służy prowadzeniu działalności; wystarczy, że jest w posiadaniu przedsiębiorcy”. (L. Etel, Podatek od nieruchomości, 2012). W orzeczeniu WSA z dnia 25 lutego 2010 roku I S.A./Gd 940/09 stwierdzono, że „kryterium kwalifikowania ww. przedmiotów opodatkowania jako „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (co wynika z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) i żadnej doniosłości prawnej nie ma okoliczność, czy ww. przedmiot jest rzeczywiście wykorzystywany do prowadzenia tej działalności”.
W tym kontekście należy uwzględnić fakt, iż Ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi (prowadzącymi działalność gospodarczą) oraz jednostkami samorządu terytorialnego wykonującymi działalność w zakresie telekomunikacji, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (art. 3 ustawy z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – Dz. U. z 2010 r., poz. 675 ze zm.). Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje taką działalność na podstawie uchwały organu stanowiącego (art. 3 ust. 5 ww. ustawy), zaś działalność ta należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 4 ustawy). Odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy jest utworzenie i prowadzenie przez właściwy organ (Prezes UKE) rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji niebędącą działalnością gospodarczą, odrębnego od rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (art. 5 ww. ustawy).
Zatem opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości nastąpi jedynie wówczas, gdy budowla będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie w posiadaniu przedsiębiorcy. Odnosząc się do definicji działalności gospodarczej wskazanej powyżej Województwo Dolnośląskie w ramach swoich działań nie będzie takiej działalności gospodarczej prowadzić. Działania Województwa mieszczą się w zakresie realizacji jego zadań własnych. Województwo jako właściciel sieci i jednostka samorządu terytorialnego zarejestrowana w prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rejestrze JST wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji niebędąca działalnością gospodarczą, nie jest równocześnie przedsiębiorcą. Nie ma zatem podstaw do obciążenia Województwa Dolnośląskiego podatkiem od nieruchomości za budowle wchodzące w skład Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy z przytoczeniem przepisów prawa
Istotą niniejszej interpretacji jest uzgodnienie słuszności stanowiska Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w zakresie podatku od nieruchomości, w kwestii zwolnienia od tego podatku kabla (obiekt liniowy) jaki ma powstać, m.in na terenie miasta i gminy Prochowice, i za pomocą którego wyłoniony później operator ma dostarczać sieć telekomunikacyjną i zapewniać dostęp do bazy telekomunikacyjnej.
Według wnioskodawcy przedmiotowa budowla nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie zachodzi przesłanka opodatkowania budowli, ponieważ posiadaczem jej nie będzie przedsiębiorca lecz Województwo Dolnośląskie, co zdaniem Marszałka Województwa nie daje podstawy do obciążenia go tym podatkiem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w Wyroku z dnia 14 kwietnia 2016r uznał, że fakt uruchomienia dostępu do usług z sieci DSS za pośrednictwem lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, na podstawie umów zawieranych z Operatorem Infrastruktury, nie można wyprowadzać jednak wniosku, że budowle wchodzące w skład DSS znajdują się w posiadaniu zależnym lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Lokalni przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne nie będą bowiem dzierżawić budowli. Budowlą, jak to wyjaśniono, jest bowiem kanalizacja kablowa, a nie położone w tej kanalizacji kablowej kable. Lokalni przedsiębiorcy będą, na podstawie umów dzierżawy, zawartych z Operatorem Infrastruktury, dzierżawić znajdujące się w kanalizacji kablowej kable, a nie kanalizację kablową ( budowlę). Należy też zwrócić uwagę, że Województwo Operatorowi Infrastruktury przekazało w dzierżawę wyłącznie kable, zaś kanalizację kablową w dzierżenie, a nie w dzierżawę. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Województwo Dolnośląskie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli wchodzących w skład DSS, na podstawie art.2 ust.1 pkt 3 i art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.
W ocenie organu podatkowego stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe, aczkolwiek wniosek zawiera nieprawidłowości. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: […] budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Tymczasem zgodnie z definicją zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.”

Z powyższego wynika zatem, że o tym czy obiekt budowlany podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie decyduje tylko to, czy jest w posiadaniu przedsiębiorcy, ale również innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wobec tego fakt, że Województwo Dolnośląskie nie jest przedsiębiorcą, na co wskazuje wnioskodawca, zresztą nieprawidłowo cytując wspomniany przepis, nie oznacza samo w sobie, że nie będzie podlegać opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z tym przepisem, obiekt budowlany jest związany z działalnością gospodarczą, jeśli jest w posiadaniu również innego podmiotu niż przedsiębiorca (tu jednostki samorządu terytorialnego) która będzie prowadzić działalność gospodarczą. Jak wynika natomiast z brzmienia przepisu art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne „Działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2015.880 ze zm.) niebędąca działalnością gospodarczą, prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego także w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej, jak również w formie porozumienia, związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, porozumienia komunalnego, spółki kapitałowej lub spółdzielni z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wymaga uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.” Z powyższego wynika zatem, że wpis jednostki samorządu terytorialnego do rejestru podmiotów prowadzących działalność o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie jest działalnością gospodarczą, zatem nie spełnia warunku przewidzianego w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a jako taki nie podlega opodatkowaniu podatkiem przewidzianym tą ustawą.

Podsumowując stwierdzić należy, że tak długo jak Województwo Dolnośląskie, będzie posiadaczem obiektu liniowego, i będzie prowadzić działalność o której mowa w art. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ów obiekt liniowy będzie zwolniony z podatku od nieruchomości, a to z uwagi na fakt, że jego posiadaczem będzie podmiot inny niż przedsiębiorca, nie prowadzący działalności gospodarczej. W przypadku natomiast przekazania posiadania obiektu budowlanego innemu podmiotowi, kwestia nie podlegania podatkowi od nieruchomości może ulec zmianie, albowiem może się wówczas zmienić charakter posiadacza, w szczególności może nim być przedsiębiorca, bądź inny podmiot, nie korzystający już z dobrodziejstwa ustawowego uznania prowadzonej działalności za działalność nie gospodarczą, albowiem definicja działalności gospodarczej została zawarta w przepisie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.”

Informuję, że niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na dzień złożenia zapytania w organie podatkowym i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 03 lipca 2015 r.

Pouczenie
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 70-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres:
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2016-07-01 12:45:52
ostatnia modyfikacja: Administrator 2016-07-01 12:45:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254661