Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Informacje dla podatnika

PODATNIKU,   PRZECZYTAJ !

Pojawiają się pytania i wątpliwości naszych podatników  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego  - dotyczące doręczana decyzji podatkowych przy współwłasności oraz opłat podatku przy współwłasności – uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Współwłasność a doręczanie decyzji w podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje burmistrz, wójt, prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowej – musi zostać doręczona każdemu z małżonków.

Nie wystarczy wymienić w decyzji wszystkich współwłaścicieli lub obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku  za nieruchomość będącą we współwłasności ( podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być  wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Doręczenie decyzji tylko jednemu ze współwłaścicieli lub jednemu z małżonków jest niezgodne z przepisami dotyczącymi doręczeń zawartymi w Ordynacji podatkowej i będzie skutkowało tym, że współwłaściciel lub  małżonek, który decyzji nie otrzymał, nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku i nie będzie możliwe egzekwowanie od niego należności.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel ( organ podatkowy, w naszym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice może żądać całości lub  części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy pozostają solidarnie zobowiązani ( art.366 Kodeksu Cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli lub jednego małżonka powoduje, że drugi współwłaściciel , czy małżonek nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

Zgodnie z art.91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

Następnie przepis art. 92 tej ustawy stanowi, że solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponoszą ci podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Doręczenie decyzji tylko jednemu współwłaścicielowi lub tylko jednemu  małżonkowi, powoduje, że tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe.

Od drugiego współwłaściciela lub drugiego małżonka, do czasu doręczenia mu decyzji, nie będzie można wymagać i egzekwować podatku.

Wyżej wymienione zasady dotyczą również podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2016-04-15 09:13:17
ostatnia modyfikacja: Administrator 2016-04-15 09:13:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254465