Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Konkursy i Ogłoszenia

2018-12-24
Zakończenie konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019


2018-12-04
Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019


2018-06-19
- wyniki konkursu
- wyniki konkursu


2018-05-24 Konkurs – pozalekcyjne zajęcia sportowe
- Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
- Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego
- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2018-05-24 Konkurs - wypoczynek letni
- Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
- Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego
- Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2017-12-21 Zakończenie Konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018


2017-12-06 Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
- ogłoszenie o konsultacjach
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
- formularz do konsultacji


2017-06-13 Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania: „Dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy)- kwota dofinansowania realizacji zadania : do 10.000zł "


2017-06-12 Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice - kwota dofinansowania realizacji zadania: do 10 000,00 zł.”


2017-05-12 Konkurs – wypoczynek letni
Wzór umowy
Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


2017-05-12 Konkurs - pozalekcyjne zajęcia sportowe
Wzór umowy
Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


Wyniki konkursu – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice


2016-06-13

Ogłoszenie o konkursie
- wzór oferty
- wzór sprawozdania
- wzóe umowy


2015-12-30


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
- Formularz


Wyniki konkursu – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice


Otwarty konkurs ofert – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice”
-wzór oferty
-wzór sprawozdania
-wzór umowy


Wyniki otwartego konkursu ofert ”Dofinasowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice“


Konkurs ofert pozalekcyjne zajecia sportowe
-wzór oferty
-wzór sprawozdania
-wzór umowyZakończenie postepowania konkursowego pozalekcyjne zajęcia sportowe

Ogloszenie o wyborze oferty

Burmistrz Miasta i Gminy prochowice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice


Burmistrz Miasta i Gminy prochowice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Prochowice

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza nabór na stanowisko trenera


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie zajęć sportowych

>wzór sprawozdania
>wzór oferty
>wzór umowy


Sprawozdanie z konsultacji


2012-12-14


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
- Formularz


2012-09-18

Urząd Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie informuje, że w dniu 14 września br. wpłynęła oferta Klub Sportowy „Prochowiczanka – Urbex” 59-230 Prochowice, ul. II Armii Wojska Polskiego na organizację zadania publicznego pn.: organizacja pozalekcyjnych zajęć pn „Od akademii na piłkarskie salony”, w wysokości 10.000 zł.

Projekt zakłada zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla grupy 58 osób , które mają ograniczony dostęp do rozwijania umiejętności gry w piłkę nożną. Zadanie ma na celu polepszenie sprawności fizycznej jak również psychicznej dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Projekt obejmuje dzieci z najuboższych i ćwiczenia.

Oferta złożona przez organizację pozarządową spełnia łącznie warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Urząd Miasta i Gminy Prochowice informuje, że wniosek rekomendowany jest do dofinansowania wysokości 10.000 zł.

OFERTA


2012-07-17

Urząd Miasta i Gminy Prochowice uprzejmie informuje, że w dniu 09 lipca br. wpłynęła oferta Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha i Podwyższonego Krzyża św. w Kawicach na organizację zadania publicznego pn.: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Prochowice „W zgodzie ze sobą”, w wysokości 10.000 zł.

Projekt zakłada zorganizowanie 2 dniowych obozów dla dzieci w każdej wsi z gminy Prochowice. Celem zadania, obok wypoczynku wakacyjnego będą działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zagrożonych patologią społeczną, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej wynikającej z ubóstwa i dysfunkcji rodziny, związanej najczęściej z przemocą, nadużywaniem alkoholu oraz bezrobociem. Zadanie ma również na celu wzmocnienie prospołecznych nawyków i umiejętności uczestników wyjazdu oraz wsparcie rozwoju jednostkowego w związku z negatywnym wpływem środowiska rodzinnego.

Oferta złożona przez organizację pozarządową spełnia łącznie warunki określone w art. 19a ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

Urząd Miasta i Gminy Prochowice informuje, że wniosek rekomendowany jest do dofinansowania wysokości 10.000 zł.

OFERTA


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
informuje o zakończeniu postępowania konkursowego


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Miasta i Gminy Prochowice na realizację zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Informacja o wyborze prawnika
do obsługi Punktu Konsultacyjnego w Prochowicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Henryka Piórkowska - Jurewicz zamieszkała w Legnicy.

Jednocześnie podaję, że w ogłoszonym naborze oferty zostały złożone przez:
1. Iwona Sołhaj – Bolonis
2. Marcin Goliński
3. Henryka Piórkowska – Jurewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza nabór na stanowiska prawnika w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach ul. Rymszy 3

2011-12-13


Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
- Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
- FormularzKONKURS OFERT BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Miasta i Gminy Prochowice na realizację zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2011-04-19 07:56:25
ostatnia modyfikacja: Administrator 2018-12-24 12:08:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254457