Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający jednocześnie informacje o przedsiębiorcach. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Z tym dniem weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl opatrzonym podpisem elektronicznym, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Do tego celu można skorzystać z podpisu elektronicznego z zakupionym certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego ePUAP – poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.epuap.pl.
System teleinformatyczny CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Wpis zostanie dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej GEIDG.

2) na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysłanym listem poleconym – własnoręczność podpisu musi być potwierdzona notarialnie. Organ gminy weryfikuje treść wniosku pod względem formalnym i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę elektroniczną, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Nowy obowiązujący wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Spełecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części jeżeli dotyczą danego przedsiębiorcy i są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN, POPR).

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.Ważne formularze i informacje do pobrania

Kody PKD 2007
Kody PKD 2007 - wyjaśnienia
Kody PKD zastrzeżone
Klucze powiązań PKD 2004-2007

wniosek CEIDG-1
Instrukcja wniosku CEIDG-1 Instrukcja wniosku CEIDG-1
Załącznik CEIDG-SC
Załącznik CEIDG-RD
Załącznik CEIDG-RB
Załącznik CEIDG-POPR
Załącznik CEIDG-PN
Załącznik CEIDG-MW

 
informacje udostępnił:Administrator
data udostępnienia: 2009-11-06 08:42:35
ostatnia modyfikacja: Administrator 2017-01-04 09:03:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 4254411